คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ศรีตรังปันสุข” รับบริจาค และจัดอาหารส่งต่อไปยังรพ. เจ้าหน้าที่และชุมชน พร้อมเตรียมวางแผนจัดทำ Home Isolation สำหรับบุคลากร
July 16, 2021
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2564
July 18, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564

1626504436961_copy_1024x724

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564 หัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้….สู้วิกฤตสุขภาพ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่าง ๆ เชื่อมกับระดับพื้นที่ โดยมีประเด็นหลัก ดังนี้ 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับวิกฤตสุขภาพ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโควิด-19 2. วิกฤตสุขภาพของกลุ่มคน เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม และ 3. วิกฤตสุขภาพกับสังคมออนไลน์ เรื่อง การจัดการ การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ เพื่อบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะระดับชาติ