มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการประชุมชี้แจงการให้ความเห็นต่อร่างข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14/2564
July 17, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
July 19, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2564

1626591499591

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 6/2564 ในหัวข้อเรื่อง “นิทานกับการพัฒนาเด็กรอบด้าน : ผู้เล่า ผู้ฟัง แบบ win win” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก จากศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการ เทคนิค เกี่ยวกับการเล่านิทานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และเกิดประโยชน์กับเด็กๆ อย่างเต็มที่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

แพทย์หญิงอติยา รุ่งแจ้ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลกรุงเทพ บรรยายในหัวข้อ “เล่านิทานให้เด็กฟังได้มากกว่าที่คิด”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล บรรยายในหัวข้อ “นิทานผูกรัก สองวัยไม่อลวน ผลประโยชน์แบบ Win-Win”
นายเมธีณัฐ รัตนกุล หัวหน้างานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “ติดอาวุธ ลับเทคนิคการเล่านิทานอย่างมืออาชีพ”
คุณไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ ครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยามหิดล บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมเล่านิทาน VS กรณีตัวอย่าง”