พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ ประเภท POPULAR VOTE 2021
September 19, 2021
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2564
September 21, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021)

วันที่ 21 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม” MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021) ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมแถลงข่าวรายละเอียดและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม (Mahidol University Social Engagement Forum 2021) โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้เกิดการนำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างสรรค์ขึ้น ไปสร้างประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน สังคมและประเทศให้ได้มากที่สุด ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีนักวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยจำนวนมากสามารถสร้างคุณูปการให้กับประชาชน รวมถึงสังคมและประเทศได้ มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดเวทีที่จะทำให้นักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ภาคประชาสังคม รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มาพบกัน เพื่อร่วมกันสร้างกลไกการขับเคลื่อนหรือผลักดันงานวิจัยไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายที่จะช่วยแก้ปัญหาประเทศ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและภาคสังคมให้เกิดความยั่งยืน

งานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ. 2564 MU Social Engagement Forum 2021 (MUSEF 2021) มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ในรูปแบบ Virtual Conference ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
– การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
– การเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา
– การนำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster & Oral Presentation
– การจัด Workshop เช่น การรณรงค์การลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทยเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัล Public Policy Advocacy Award 2020 และ Workshop ที่น่าสนใจจากส่วนงานต่างๆ

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.eventpop.me/e/11115/musef2021
และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page : @musefConference
https://www.facebook.com/musefconference