มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการแสดงผลงานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN)
November 23, 2021
ม.มหิดล ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการค้นหาและพัฒนายา สารจากธรรมชาติ สู่เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีมาตรฐานสากลแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Reinventing University System ครั้งที่ 1/2564
November 23, 2021

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับรองคุณภาพการสอนออนไลน์จาก NEAS ออสเตรเลีย

ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (PC-MUIC) ได้รับตรารับรองคุณภาพการอย่างเป็นทางการด้านการสอนหลักสูตรออนไลน์จาก NEAS หรือ ศูนย์ประกันคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ประเทศออสเตรเลีย เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นส่วนเสริมจากที่ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เคยได้รับการรับรองคุณภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษจาก NEAS มาแล้วในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยเป็นศูนย์ภาษาอังกฤษแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองนี้ และเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้นำในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การรับรองคุณภาพด้านการสอนหลักสูตรออนไลน์นี้ ครอบคลุมทั้งหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแบบทั่วไป (General English) และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purposes) กล่าวได้ว่า การเรียนหลักสูตรออนไลน์เป็นการเรียนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

NEAS ชื่นชมศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ที่สามารถปรับรูปแบบการสอนจากในห้องเรียน สู่การเรียนออนไลน์และการเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid classes) ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา โดยได้เลือกใช้โปรแกรมและเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลาย มาผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการสอนผ่าน Zoom การจัดสอบและวัดผลผ่าน Exam.net และโปรแกรมอื่นๆ ถือเป็นความโดดเด่นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของศูนย์เตรียมความพร้อมภาษาและคณิตศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ที่ช่วยสนับสนุนนักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ และการนัดหมายให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละเทอมอีกด้วย