มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2564
August 12, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเเนะนําโครงการ และแนวทางการเป็น Mentor ในโครงการ“บ่มเพาะความเป็นเลิศทางอาชีพของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล”
August 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และ อาจารย์ แพทย์หญิงมนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงานจำนวน 14 ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือ ให้เกิดความยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้างภาพลักษณ์ ผลงานวิจัยและวิชาการ ในการชี้นำพัฒนาสังคม สนับสนุน และผลักดันนโยบายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ให้เกิดประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่การเป็น Word Class University ต่อไป