พิธีปิดโครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 6
August 11, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2564
August 13, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2564

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย (Retreat) ประจำปี 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปี 2564 พร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และผ่านระบบออนไลน์

จากนั้น  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยภายใน 5 ปี เพื่อผลักดันให้เข้าสู่ระดับ World  Class University และกำหนดแผนงานพิจารณาโครงการ Flagship Projects ประจำปี 2565