มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Medical Device Development Program for Researchers”

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 25/2564 ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
July 21, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 26/2564 ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
July 22, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Medical Device Development Program for Researchers”

1

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมสัมมนาออนไลน์ “Medical Device Development Program for Researchers” โดยมี ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานร่วมคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) กล่าวเปิดการประชุม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ได้แก่ นักวิจัย นักนวัตกรรม ผู้ประกอบการ ผู้บริหารโครงการของภาครัฐและเอกชน จัดโดย เครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) ผ่านระบบออนไลน์

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ 1. Medical device life cycle and regulatory pathway 2. Medical device definition, Risk classification, Grouping 3. Medical device design & development requirements in relation to Technology Readiness Levels 4. Partial CSDT เพื่อให้ทราบข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดด้านมาตรฐานของกระบวนการวิจัยและพัฒนา และสร้างความเข้าใจกลไกการส่งเสริมและการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา โดยสามารถวางแผนลำดับขั้นตอนกระบวนการและการจัดเตรียมข้อมูลด้าน Pre-Clinical และข้อมูลด้าน Clinical data ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ สามารถเพิ่มจำนวนนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่เข้าสู่ระบบการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญของประเทศไทย