มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย

ม.มหิดล ร่วมงานมหกรรมคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 4 และมหกรรมคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปี 2564
August 4, 2021
โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 27
August 5, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับ Mr. Nuriddin Mamatkulov ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย และผู้แทนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาสหารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน โดยในระยะแรกเริ่มจะทำความร่วมมือทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และ นักศึกษา ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์