ม.มหิดล แสดงความยินดี ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการ TAIST-Tokyo Tech
March 3, 2021
สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 3/2564
March 3, 2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

001

วันที่ 3 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ “Mahidol Sustainability Action” เพื่อผสมผสานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายเป็น 1 ใน 50 ของการจัดอันดับ UI GreenMetric และ 1 ใน 100 การจัดอันดับ THE Impact University Ranking ภายในปี 2568 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ดร. อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา