มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs
September 9, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยในโลกดิจิทัล เพื่อลดผลกระทบจาก Cyberbullying และความไม่ปลอดภัยในโลกออนไลน์
September 10, 2021

การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน เกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22 เรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19”

วันที่ 10 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พลเรือตรีจิรพล ว่องวิทย์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ และ รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “การประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบันเกษตรศาสตร์-มหิดล-กองทัพเรือ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 22” ในหัวข้อเรื่อง “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงวันที่ 9-10 กันยายน 2564

ในช่วงเช้ามีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สถานการณ์ COVID-19 กับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา จากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนอุดมศึกษา จากสถานการณ์ COVID-19” มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 4 สถาบัน เข้าร่วมเสวนาดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นาวาเอก รองศาสตราจารย์นเรศ เพ็ชรนิน รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายกิตติ สิงหาปัด นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการนำเสนอสะท้อนความคิดนิสิต นักศึกษาของแต่ละสถาบันในหัวข้อ “ผลกระทบการเรียนรู้ การรับมือและความต้องการรับความช่วยเหลือของนิสิตนักศึกษาช่วงสถานการณ์ COVID-19” จากนั้นเป็นพิธีปิดการประชุมโดยมีการมอบธง 4 สถาบันให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน ครั้งที่ 23 ต่อไป