พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
September 24, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์วิจัยและพัฒนาและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชัน (CPaF)
September 27, 2021

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดปาฐกถาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กับบทบาทผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เรื่อง “การพัฒนาวัคซีน ระหว่าง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การเภสัชกรรม และองค์กร PATH” โดย ศาสตราจารย์ พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และเรื่อง “ความก้าวหน้า COVID-19 mRNA Vaccine ประเทศไทย” โดย ศาสตราจารย์ นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live

ในโอกาสนี้ พิพิธภัณฑ์ศิริราช ได้เผยแพร่สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาท” การสุขาภิบาลและสาธารณสุขไทย ในสายพระเนตรสมเด็จพระบรมราชชนก” เรื่องราวของความเพียร ความอุตสาหะ ที่เริ่มจากการศึกษาด้านสาธารณสุข เพื่อที่จะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศ ผ่านทาง Facebook : Siriraj museum -พิพิธภัณฑ์ศิริราช