มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และ กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “องค์กรต้นแบบสุขภาวะภาครัฐ”
September 6, 2021
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ม.มหิดล เข้าร่วมกิจกรรม Temasek Foundation – NUS LEaRN Young Asian Leaders Initiative (TF-NUS LEaRN YALI) 2021
September 6, 2021

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

วันที่ 6 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ อาจารย์ไห่ หยาง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง (Hai Yang Jinbu Language and Culture School) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและการคลัง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิดา ศิวปฐมชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างเครือข่าย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และ อาจารย์เติ้ง เยี่ยน หัวหน้าบริหารกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง ร่วมเป็นสักขีพยาน ผ่านระบบออนไลน์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน และขับเคลื่อนงานวิจัย ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการนำองค์ความรู้ทางด้านสังคม ภาษา และวัฒนธรรมไทย-จีน ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย์ พร้อมทั้งผลักดันการสร้างเครือข่ายด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ทั้งในและต่างประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแนวทางของสหประชาชาติ