คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced technologies for Physical therapists: ultrasound imaging, transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation
April 9, 2021
ม.มหิดล ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี กระทรวง อว. หารือมาตรการรับมือเฝ้าระวังการแพร่ระบาด Covid-19
April 19, 2021

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting

1618568514730._copy_1012x657

วันที่ 16 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายผ่าน Webinar งานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting ในธีม “The New Challenge Physiotherapy in New Order” หัวข้อเรื่อง Transcranial Magnetic Stimulation for Management in Parkinson’s Disease จัดโดย สมาคมกายกาพบำบัดแห่งประเทศอินโดนีเซีย (The Indonesian Physiotherapy Association) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำแนวคิดทางการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ไปประยุกต์ใช้กับคลินิก หรือการต่อยอดงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม และเป็นทางเลือกในการให้การรักษา ทางกายภาพบำบัดกับผู้ป่วยต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 800 คน