คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced technologies for Physical therapists: ultrasound imaging, transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation
April 9, 2021
ม.มหิดล เข้าร่วมประชุม สถานการณ์โควิด -19
April 19, 2021

คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting

1

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced technologies for Physical therapists: ultrasound imaging, transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation โดย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. กภ.จารุกูล ตรีไตรลักษณะ คณบดีกายภาพบำบัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.พีร์มงคล วัฒนานนท์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กภ.วนาลี กล่อมใจ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2564 ผ่านรูปแบบ Online Conference เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำแนวคิดทางการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ไปประยุกต์ใช้กับคลินิก หรือการต่อยอดงานวิจัย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นทางเลือกในการให้การรักษา ทางกายภาพบำบัดกับผู้ป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ และผู้ป่วยทางระบบประสาทต่อไป