สภาคณาจารย์ ม.มหิดล จัดบรรยายพิเศษ ในการประชุมสภาคณาจารย์สามัญ ครั้งที่ 4/2564
April 9, 2021
คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมงานประชุมวิชาการ The Indonesian Annual Scientific Meeting
April 16, 2021

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced technologies for Physical therapists: ultrasound imaging, transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation