ม.มหิดล ร่วมประชุมกับรัฐมนตรี กระทรวง อว. หารือติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
April 30, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน Osaka University Partner Summit
April 30, 2021

ม.มหิดล ร่วมประชุมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2564