คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาฯ ร่วมถวายพระพร แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
January 22, 2021
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบนวัตกรรม รับมือ COVID-19 แก่โรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
January 22, 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา

S__68034565

วันที่ 22 มกราคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล โดย เข้าประชุมในฐานะอธิการบดีและผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา โดยได้มีการกำหนดประเด็นเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ประเด็น Group A General Enforcement

2. ประเด็น Group B สภาสถาบันอุดมศึกษา

3. ประเด็น Group C อธิการบดีและผู้บริหาร

4. ประเด็น Group D การประเมิน Ranking เพื่อสู่ความเป็นธรรมาภิบาล

การประชุมครั้งนี้ จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา และผู้แทนหน่วยงาน ที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting