สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 5”
October 16, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และการประชุมใหญ่สามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2564
October 17, 2021

วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดสัมมนา “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก”

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน จัดสัมมนา CMMU SDGs Talk หัวข้อ “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร รองคณบดีงานวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง Facebook live CMMU Mahidol: https://www.facebook.com/CMMUMAHIDOL

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร ได้กล่าวนำเสนอเกี่ยวกับ The world’s first reported theory of corporate sustainability at Mahidol University ทฤษฎี​การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตามแนวปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจพอเพียง​ ที่นักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลได้วิเคราะห์และรวบรวมเนื้อหาขึ้น และได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 2020 ใน The Journal of Cleaner​ Production​ (Impact Factor = 9.3) ซึ่งเป็นวารสารอันดับหนึ่งของโลก ด้านการพัฒนา​อย่างยั่งยืน จากนั้น ได้กล่าวถึงการจัดการระบบแห่งองค์กร​ และวิธีที่จะสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง จากงานวิจัยที่ได้ถูกพัฒนามาแล้วกว่าทศวรรษ​ ความยั่งยืนขององค์กรเป็นกระบวนทัศน์การจัดการแบบใหม่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและสะสมทุนสี่มิติ คือ วัฒนธรรม​ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ​ อย่างสมดุล

เอกสารประกอบการสัมมนา