มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล – ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
October 15, 2021
วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล จัดสัมมนา “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีการจัดการธุรกิจยั่งยืนระดับโลก”
October 16, 2021

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 5”

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU Safe School Virtual Workshop 5” การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “เล่นเรื่องใหญ่ : เล่นคือชีวิตของเด็ก” ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้กับครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 3,800 คน