ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมโครงการ ASEAN-KOREA YOUTH SUMMIT 2021
August 16, 2021
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม. มหิดล จัดบรรยาย เรื่อง “ หลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ”
August 17, 2021

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล ปานรักษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ซึ่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 (G-Green ระดับดีเยี่ยม : ทอง)ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณ G-Green ระดับประเทศ นอกจากนี้ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รางวัลสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563 (G-Green ระดับดี : ทองแดง) ในงานดังกล่าวด้วย โดยมี นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนรับมอบโล่รางวัล ผ่านระบบออนไลน์ แบบเสมือนจริง “G-Green Award Virtual Ceremony” จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม