ม.มหิดล นำทีม 8 สถาบันการศึกษา เร่งจัดทำมาตรฐานเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบ ดิจิทัล (Digital Transcript) พร้อมดันสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ
March 17, 2021
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) ม.มหิดล จัดอบรมยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory : ESPReL)
March 18, 2021

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans” (COVIDNEd 2021)

1615984346861_copy_1024x682

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “COVID-19 and Its Disruptive Effects on the Nursing Education: Future, Policy and Strategic Plans” (COVIDNEd 2021) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายหัวข้อ “Transforming the educational model during COVID-19 to Improve learning outcomes : Rethinking what really matters and what we should do moving forward?” ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมวิชาการดังกล่าว จัดโดย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Technology, Sydney University of North Carolina at Chapel Hill , Deakin University , University of Hong Kong Taipei Medical University , St. Luke’s International University , National University of Singapore , University of Massachusetts Amherst Kunming Medical University , Osaka Prefecture University เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์พยาบาล นักการศึกษา และบุคลากรพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2564