ม.มหิดล เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร ของ กระทรวง อว.
July 10, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 17/2564 ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
July 12, 2021

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 16/2564 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT)

1

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 16/2564 ของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564 – 2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบัน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้

การดำเนินการตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

1. ผู้นำตั้งเครือข่ายด้านวิชาชีพการถ่ายทอดเทคโนโลยีของประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐาน ในระดับสากล

2. ตั้งศูนย์ University – Industry Collaboration สร้างความร่วมมือในงานวิจัยกับภาคเอกชน

3. ตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ (Startup Incubator) เพื่อให้มีธุรกิจเกิดใหม่ จากนวัตกรรมมหาวิทยาลัย

4. ตั้งบริษัทร่วมทุนของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกในการนำผลงานวิจัย – นวัตกรรม ออกสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

5. สร้างอาคารศูนย์กลางงานวิจัย และนวัตกรรม แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล

เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า

1. เป็นผู้นำร่วมกับเครือข่าย TRUST (Thailand Research University Society for Technology Transfer) ในการพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

2. สร้างรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

3. สนับสนุนการดำเนินการด้านการบริการวิจัย และบริการวิชาการ ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (MICC) กับภาคอุตสาหกรรม ให้มีโครงการวิจัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

5. พัฒนาศูนย์บ่มเพาะ (Incubation) และศูนย์เร่งสปีด (Accelerator) เพื่อผลักดันให้เกิดบริษัท Startup จากนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

6. บริหารงานบริษัท M Venturer ให้มีอัตราการเติบโตของผลประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ทั้งนี้ ที่ประชุม ได้กล่าวชื่นชมและสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ โดยในที่ประชุมได้เสนอ ให้ทำการประชาสัมพันธ์สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มโอกาส ในการใช้ประโยชน์ และการสร้างความร่วมมือ ด้านเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ เสนอให้มีการบูรณาการศาสตร์ในงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ ในการแสวงหาวิธีการลดต้นทุน ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และประสานความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมกันเจรจากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในการจดสิทธิบัตรให้นักวิจัยได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ภายหลังสถานการณ์ COVID – 19 สถาบันฯ ควรมีแผนดำเนินการมหกรรม ROADSHOW และ WORKSHOP เพื่อสื่อสารกับนักวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้ง ขอให้สถาบันฯ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานด้าน SDGs อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน