มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
December 29, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
December 30, 2020

ม.มหิดล จัดประชุมนโยบายและแผนการดำเนินการสนับสนุน งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

1609229332406_copy_1024x684

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นโยบายและแผนการดำเนินการสนับสนุน งานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลด้านการวิจัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีผู้บริหารส่วนงาน และผู้แทนส่วนงานจำนวน 14 ส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำเสนอนโยบายและเเผนการดำเนินการสนับสนุนงานวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส ได้กล่าวถึง การจัดตั้งภาคีวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ในมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Consortium of Social Sciences, Humanities and the Arts – SSHA) เกิดจากความร่วมมือ จากส่วนงานสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 14 แห่ง ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา และศูนย์จิตตปัญญาศึกษา โดยมีพันธกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ด้านวิจัยและวิชาการ ร่วมกันในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะ และสายแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และเสริมสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการระหว่างนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังสร้างความโดดเด่น ของภาพลักษณ์ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะของมหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านการวิจัยวิชาการ การพัฒนาสังคม สนับสนุน เสนอแนะ และผลักดันนโยบายด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ เพื่อให้เกิดผลงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งในการนำพามหาวิทยาลัยมหิดล ก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกตามจุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป