มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการThe Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical workshops for academics Cohort 2
October 21, 2020
ม.มหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)
October 21, 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 62 ปีการก่อตั้ง พร้อมประกาศผลผู้ได้รับรางวัล “Mahidol Science Communicator Award” รางวัลแรกและที่แรกของประเทศไทย

sc ann1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานฉลองครบรอบ 62 ปี ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมประกาศผลผู้ได้รางวัล “Mahidol Science Communicator Award” เพื่อเชิดชูและส่งเสริมองค์กร กลุ่มคนรุ่นใหม่ และบุคคลผู้มีศรัทธาในการสร้างสังคมที่ตื่นรู้ด้วยวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  ในโอกาสนี้  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล แสดงปาฐกถาศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ครั้งที่ 26 ในหัวข้อ “Challenges for Mahidol University in the Post COVID-19 Era” เพื่อให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความตื่นตัวของสังคมเกี่ยวกับโลกในยุคหลังวิฤกติ COVID-19 ที่จะไม่หวนกลับไปเป็นดังก่อน แต่จะเป็นวิถีชีวิตแบบปกติใหม่ (New Normal) รวมทั้งกล่าวถึงโอกาสและความท้าทายใหม่ของวงการศึกษา ความอยู่รอดของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมฟังการปาฐกถา ณ ห้อง L-01 อาคารบรรยายรวม ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

สำหรับผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ปรากฏผล ดังนี้

  1. รางวัลประเภทองค์กรสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communicator Award for Organization) มอบให้หน่วยงานที่สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง มีผลงานเด่นด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและสร้างผลกระทบที่ดีสู่สังคม ได้แก่

NARIT–จุดประกายสังคมอุดมวิทย์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NARIT องค์กรมหาชน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์สู่สังคมไทย เน้นการนำเนื้อหาดาราศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มาเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีวิธีการนำเสนอผ่านช่องทางที่หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter อุทยานการเรียนรู้ ค่ายเยาวชน โครงการหรือกิจกรรมดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน และผู้ที่สนใจ ฯลฯ

สวทช—วิทย์รับใช้ประชาชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือ NSTDA หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ให้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ด้วยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศสู่สังคม อาทิ ผลิต Infographic podcast รวมถึงเกม XVolution ที่สอดแทรกการเรียนรู้และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต นิตยสารออนไลน์ หนังสือ และเอกสารเผยแพร่ต่าง ๆ เป็นต้น

อพวช—ตื่นรู้วิทย์ ใกล้ชิดประชาชน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เป็นเรื่องง่าย และน่าสนใจสำหรับประชาชน รวมทั้งเติมความสนุกสนาน เพลิดเพลินในเรื่องราววิทยาศาสตร์ สอดแทรกให้เห็นถึงประโยชน์ของงานวิจัยและผลกระทบทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของ อพวช. มีทั้งหมด 5 พิพิธภัณฑ์ คือ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า

  1. รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ดาวรุ่ง (Rising Star Science Communicator Award) เป็นรางวัลสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ชัดเจน ถูกต้อง ต่อเนื่อง และมีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่

Facebook Pages: เคมีฟิสิกส์ของสิ่งทอ อาหาร และของรอบตัวเคมีฟิสิกส์ ซึ่งริเริ่มโดย คุณวิโรจน์ สารการโกศล ที่มีแนวคิดในการสื่อสารให้วิทย์ย่อยง่ายเรียนได้ทุกที่ เพื่อให้วิทยาศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเรียนได้ตามสถานที่ทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์

  1. รางวัลประเภทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communicator Award) มอบให้กับบุคคลที่มีผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ จากความรักและสนใจการดูเมฆ การสังเกตปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ และสนใจศิลปะการพับกระดาษโอริงามิ (Origami) รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชนเป็นพิเศษ โดยเล่าวิทย์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงวิเคราะห์ข่าวที่มีแง่มุมทางวิทยาศาสตร์ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สนุก มีสาระ สร้างแรงบันดาลใจ ตามระดับความยากง่ายที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยให้เครดิตกับแหล่งที่มาของข้อมูล ภาพ คลิป และอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
  2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้แก่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรเดช  หงส์อิง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์นักวิจัยด้านเซลล์และยีนบำบัดในโรคมะเร็งและโรคพันธุกรรม ผู้ปณิธานที่ยึดถือในการทำงาน คิดให้ไกล คิดให้ใหญ่ ทำให้สำเร็จทีละขั้น และสร้างเครือข่าย มุ่งมั่นอุทิศตนทำงานวิจัย และแนวคิดในการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ โดยการจะสร้างกลุ่มวิจัยเพิ่มขึ้นระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอดจนสร้างเครือข่ายไปสู่ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovative District YMID) และต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน  เป็นต้น

ศาสตราจารย์วิจัย ดร.เจตสุมน (สัตตบงกช) ประจำศรี รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าหน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์ ศูนย์การวิจัยมาลาเรีย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เป็นทั้งอาจารย์และนักวิจัยที่ให้เวลากับนักวิจัยรุ่นใหม่และนักศึกษา ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัยด้านต่าง ๆ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการสร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อคนไทยและ ต่างชาติ เป็นผู้ที่มีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับไข้มาลาเรียเป็นอย่างดี มาอย่างยาวนานกว่า 25 ปี

ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นักวิทยาศาสตร์ นักคิด นักเขียน นักแปล และนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในระดับประเทศและนานาชาติ  ที่ผลิตผลงานคุณภาพออกสู่สังคมมากมาย อาทิ งานเขียน “สู่ชีวิตอมตะ: เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ศตวรรษที่ 21” เรื่องสั้นไซไฟ “นิพพานจักร” งานแปลสารานุกรมบริแทนนิกา สารานุกรมที่เก่าแก่และได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลกเป็นภาษาไทยครั้งแรก งานแปลหนังสือชุด เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ (Sapiens A Brief History of Humankind) หัวหน้าคณะผู้แปลหนังสือ The Origin of Species ของ Charles Darwin ทั้งยังตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ณ สหประชาชาติ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2548