กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
September 8, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”
September 9, 2020

การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา วิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/2563

1599549509480_copy_1024x683

2 กันยายน 2563​ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วย​ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เลขานุการมูลนิธิราชสุดา นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสิรฐ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ อาจารย์วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (สวทช.) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

โดยในที่ประชุมได้นำเสนอยุทธศาสตร์​ การวางแผนการดำเนินงาน และได้หารือถึงโอกาส ทิศทางการดำเนินงาน และการบริหารจัดการในอนาคตที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ของวิทยาลัยราชสุดา ณ ห้องประชุม 231 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล