มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
December 18, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม International Seminar on Higher Education among China, Japan, Korea and Thailand
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563

DSC_2424

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์ และสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และที่ปรึกษา ปอมท. เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” โดย ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย รวมทั้ง เสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานทางวิชาการเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง  โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาไทยในอนาคต” นอกจากนี้ ได้มีการประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2563 การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานวิชาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล” และ การเสวนาวิชาการ โดย อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรื่อง “เส้นทางการเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”  รวมถึง การแสดงนิทรรศการผลงานอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563