มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
December 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2563
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DSC_7790

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสิน ชุตินธรานนท์ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะศึกษาดูงาน จากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี จากนั้น คณะศึกษาดูงานนั่งรถรางเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา