คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือร่วมกับกรุงเทพมหานคร เตรียมยกร่างแผนพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตามเจตนารมณ์กฎบัตรสุขภาพกรุงเทพมหานคร
December 21, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
December 22, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

244125

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้บริหารสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของสถาบันฯ ปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน พร้อมรับข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 109 อาคารปัญญาพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล