คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
December 22, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างชาติ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
December 22, 2020

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ihrp1

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี อาจารย์ ดร.วัชรฤทัย บุญธินันท์ ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับและได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลงของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 109 โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล