มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16
October 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย
October 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร

001

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร ในโอกาสนี้ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อให้ส่วนงานทราบนโยบายการดำเนินการพัฒนาคุณภาพในทุกด้านของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา