มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือ CIO Digital University Forum ครั้งที่ 16
October 26, 2020
Online Meeting with Swinburne University of Technology, Australia
October 27, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารด้านพัฒนาคุณภาพระดับส่วนงานและระดับหลักสูตร