มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน 2020 NCKU Overseas Week
November 16, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
November 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อศึกษาและวิจัยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

2020.11.16_201116_12

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และนายธัญญา เนติธรรมคุณ  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการสำรวจ การศึกษา การวิจัย หรือการทดลองทางวิชาการ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรทั้ง 2 องค์กร รวมทั้งการอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าอนุรักษ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ โดยมีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย