มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
August 11, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้แทนจาก University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย
August 11, 2020

Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563

meet the president_200811_18

11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีผู้ร่วมงานจากทุกกลุ่มสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

งาน “Meet the President ประชาคมมหิดลพบอธิการบดี” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกสายงานของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีโอกาสพบปะและสื่อสารรวมทั้งเป็นเวทีให้มีการซักถาม และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหารงาน สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ช่วงวิกฤติ Covid-19 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดการชะลอตัวในส่วนรายรับของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีแนวทางในการลดรายจ่ายในกรณีที่จำเป็น และเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นๆ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากรายได้สะสม ซึ่ง ณ ปัจจุบัน หลังจากสถานการณ์ในภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ได้ทำให้สถานการณ์ทางการเงินมีความเป็นบวกมากขึ้นไปด้วย

มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาเป็นลำดับแรก จึงกำหนดให้นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติที่จะเข้ามาเรียนและทำงานในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไปเรียนและทำงานที่ต่างประเทศและต้องการกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะต้องมีใบรับรองจากสถานทูต พร้อมทั้งต้องกักโรค 14 วัน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ได้จัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในระบบออนไลน์ โดยจะพยายามพัฒนาระบบให้มีคุณภาพเทียบเท่าการเรียนการสอนแบบปกติ

นอกจากนี้ ในการดำเนินชีวิตแบบ New Normal มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดการทางกายภาพให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน ทุกวิทยาเขตจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณแบบ project based หรือ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งแต่ละวิทยาเขตมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ยังคงเป็น “We Mahidol” หรือ “มหิดลเดียวกัน” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวฝากทิ้งท้ายให้ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนตระหนักในความเป็น “Unity” ความเป็นหนึ่งเดียว และให้ร่วมตระหนักถึงข้อจำกัดทางทรัพยากร และงบประมาณ ซึ่งทีมบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลจะพยายามบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ให้คำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง