โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม
December 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
December 17, 2020

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 17 ปี

1

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานจัดงานและให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น เป็นพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ นักเรียน และบุตรหลานของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ และพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรของคณะ ณ ห้องบรรยาย 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา