มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 17 ปี
December 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
December 18, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

2020.12.17_201217_15

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีการถ่ายทอดสัญญาณไปให้กับคณะกรรมการ AIC กลุ่มจังหวัด ทั้ง 3 แห่ง

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ได้เข้าถวายราชสักการะพระราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย-ญี่ปุ่น และติดตามงานต่อยอดเกษตรอัจฉริยะ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตตกาญจนบุรี และบูธหน่วยงานต่างๆ

สำหรับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ AIC เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเกษตร และเป็นแหล่งบ่มเพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกษตรกร สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเกษตรแปรรูป และการตลาด รวมทั้ง มีแผนการเปิดห้องเรียนออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ทุกพื้นที่ ร่วมบูรณาการการทำงานกับ 4 พันธมิตรหลัก ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกร และภาควิชาการการจัดตั้งศูนย์ AIC ภายในมหาวิทยาลัยตามแต่ละจังหวัด ในรูปแบบโครงสร้าง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ จำนวน 77 ศูนย์ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นต้น และจะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัดต่อไป ซึ่งประกอบด้วย 1) ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร และ 2) ศูนย์วิจัย ทดลอง ทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร สนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์