คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ประชุมหารือ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพราชเทวี–พญาไท
December 16, 2020
คณะศิลปศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ครบรอบ 17 ปี
December 17, 2020

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม

IMG_4286

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความเป็นมาของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

การประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งได้ดำเนินตามแผนแม่บทและมีแนวทางในการผลักดันให้เกิดงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสถานศึกษาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม