งานประชุมวิชาการ Mahidol International Symposium on Restorative Dentistry
May 15, 2018
โครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มรำข้าวพรีเมี่ยมชนิดผงและชนิดของเหลว”
May 15, 2018

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

bank01

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพ  โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย สายวางแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายการให้บริการของห้องสมุดและข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เงินตราและธนบัตรไทย นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมและนิทรรศการชั่วคราว โดยห้องสมุด (Special library) ให้บริการพนักงานภายในและบุคคลทั่วไปด้วยสารนิเทศที่เน้นด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสารนิเทศจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  โดยมีทั้งหนังสือ สื่อวีดีทัศน์  มีห้องประชุมรองรับทีมที่ต้องการทำงานศึกษาวิจัยแบบ Co-working space และห้องฉายภาพยนตร์  สามารถรองรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาและการได้ยิน  สำหรับ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในห้องมั่นคงของโรงพิมพ์ธนบัตร  ปัจจุบันถูกเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ร้อยเรียงเรื่องราวพัฒนาการและความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  ความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดจนความท้าทายและความสำเร็จในการพัฒนาประเทศในแต่ละยุคสมัย

จากนั้นในภาคบ่าย  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมแหล่งความรู้การเงินและการลงทุน  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน  คุณเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้การเงินพื้นฐาน  และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำชมห้องสมุด”มารวย”  ห้องสมุดเฉพาะทางด้านตลาดทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ด้วยหนังสือและสื่อความรู้ด้านการเงินการลงทุนเพื่อให้นักลงทุน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านตลาดทุนได้อย่างทั่วถึง

จากนั้น  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum) พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบ Discovery Museum ได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีกำจัดศัตรูร้ายทางการเงิน (Money Monsters) เรียนรู้และฝึกฝนกับ SET Heroes ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

Recent post