การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”
May 3, 2018
โครงการประชุมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประสานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
May 3, 2018

ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560

more5

2 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรรค์ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัล วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมองและเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย” ร่วมชิงรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการประกวดมีดังนี้

1. The Best Award (รางวัลวิดีโอสั้นยอดเยี่ยม)
ชื่อผลงาน : Question
ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ
2. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

2. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม)
ชื่อผลงาน : My Mahidol
ผู้จัดทา : 1. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์
2. นายพงษ์ศิริ ตฤณปวัต
3. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น)
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Media and Communication, International Collage, Mahidol University]

ชื่อผลงาน : Life In Salaya
ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ
2. นายประกฤษฎิ์ ปิ่นศรศักดิ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

4. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม)
ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ
ผู้จัดทำ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์
2. นายวิทยา ไชยดี
3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์
[ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

5. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน)
ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสาเร็จ
ผู้จัดทพ : 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์
2. นายวิทยา ไชยดี
3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์
[ปริญญาโทชั้นปีที่ 3 สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

Recent post