ม.มหิดล จัดประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”
May 3, 2018
ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560
May 3, 2018

การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”

ev3

วันที่  3 พฤษภาคม 2561  ศาสตราจารย์  คลินิกนายแพทย์สุวัฒน์  เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี” โดยมีอาจาย์จากคณะที่จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมอบรม  ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ในโอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   อาจารย์ ดร.ยอดยิ่ง  แดงประไพ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุประพัฒน์  สนใจพาณิชย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  เป็นวิทยากรบรรยายซึ่งการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง Basic Principle of Assessment  Performance Assessment  และฝึกปฏิบัติการออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้  อีกทั้งร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการประเมินผลผู้เรียน  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนการสอนที่แท้จริง

Recent post