กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน
May 3, 2018
การประชุมปฏิบัติการ “การวัดและประเมินผลทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี”
May 3, 2018

ม.มหิดล จัดประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”

research1

3 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงรวงผึ้ง สุทเธนทร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” จัดโดย งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีงานวิจัยในสาขาต่างๆ มากมาย โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยอย่างยิ่ง และกำหนดมาตรฐานด้านการวิจัยและกลไกในการควบคุมคุณภาพการวิจัย โดยการดำเนินการวิจัยต้องถูกตามกฏระเบียบข้อบังคับและจริยธรรมจรรยาบรรณ และไม่ขัดกับหลักกฏหมายของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีของมหาวิทยาลัยโลก โดยมีความร่วมมือทางด้านวิชาการ การศึกษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาวิจัยร่วมกันมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหน่วยงานที่มีงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ยาจากสารสกัดจากพืช จุลินทรีย์ และการศึกษาระดับโมเลกุลของพืชและสิ่งมีชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรชีวภาพของประเทศมาใช้ในการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์การพัฒนาประเทศสูงสุด ซึ่งประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรชีวภาพอยู่หลายฉบับ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องต้องทราบและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมาย เพื่อให้การดำเนินการศึกษา วิจัย เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศ และสอดคล้องกับหลักการสากล

มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ” โดยวิทยากร : ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ความเป็นมา ความสำคัญ และกฏระเบียบที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป โดยการประชุมกำหนดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

Recent post