งานแถลงข่าว “รามาธิบดีค้นพบวิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยวิธีการบำบัดยีน เป็นครั้งแรกของโลก”
May 2, 2018
ม.มหิดล จัดประชุมบรรยายเชิงวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยกับพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ”
May 3, 2018

กิจกรรมจิตอาสา “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน

csr7

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ งานทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรม  “ทันตฯ มหิดล อาสาทำดีตามที่พ่อสอน ครั้งที่ 3” ขึ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โดยนำบุคลากรที่มีจิตอาสาทำการปรับภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นของโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปรับพื้นที่ โดยการเททรายและเกลี่ยให้เสมอ  ขัดสนิมและทาสีของเล่นเด็ก นอกจากนี้ยังได้เปิดรับบริจาคเงินจากบุคลากรและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อสิ่งของสำหรับกิจกรรมดังกล่าวและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอีกด้วย

Recent post