ผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560
May 3, 2018
รางวัล “ICCR Distinguished Alumi Award 2017”
May 4, 2018

โครงการประชุมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ประสานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

am1

3 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 และได้รายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งภายในงานนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 9 ชั้น โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

Recent post