รางวัล Bronze Medal จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก
May 30, 2018
นิทรรศการโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561
May 31, 2018

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

583D6E2C-011C-4654-81E1-05F23AA7C7A5

รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University นำโดย Prof. Xin Xiaotao เลขาธิการคณะกรรมการบริหารพรรคแห่งมหาวิทยาลัย (Secretary of the Party Committee), Prof. Chen Haizhong ผู้อำนวยการวิทยาลัยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History and Culture College) และ Prof. Zhou Luxiang รองคณบดีฝ่ายวิจัย (Vice Dean for Research Division) ให้การต้อนรับ และร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจีนศึกษา การวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเลในมิติต่างๆ รวมถึงการริเริ่มห้องปฏิบัติการวิจัยในพื้นที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย จากนั้นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาวจีนโพ้นทะเล

Recent post