คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Hanshan Normal University (HNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
May 30, 2018
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561
May 31, 2018

นิทรรศการโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561

Mu KA_20

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย อาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค ประธานจัดงานโครงการนิทรรศการโครงการวิจัย ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 (MUKA SENIOR PROJECT EXHIBITION 2018 ) ซึ่งจัดขึ้นทุกปี

ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ก่อนจะสำเร็จการศึกษา การประกวดนำเสนอผลงานทั้งภาคบรรยาย Short Talk และภาคโปสเตอร์ กว่า 200 ผลงาน ซึ่งการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย Short Talk ได้กำหนดให้นักศึกษา นำเสนอผลงานด้วยภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการ ส่งเสริมให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชา หรือนักศึกษารุ่นน้อง รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีเวที นำเสนอผลงานทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ๆ หรือ การต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร ให้กับผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ในแต่ละหลักสูตร พร้อมด้วยกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์ คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post