นิทรรศการโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2561
May 31, 2018
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
May 31, 2018

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561

t2

31 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561 ซึ่ง คณะเทคนิคการแพทย์ จัดร่วมกับส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนรอบข้าง เพื่อเป็นการจัดงานบุญใหญ่เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้าบ้าน เจ้าที่ และดวงวิญญาณต่างๆ ที่สถิตอยู่ ณ พื้นที่ศาลายา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป จาก 9 วัด ได้แก่ วัดปุรณาวาส วัดสาลวัน วัดหทัยนเรศวร์ วัดมะเกลือ วัดนครชื่นชุ่ม วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม วัดสุทธิจิตตาราม วัดสุวรรณาราม และวัดมงคลประชาราม รับมหาสังฆทานและปัจจัยสนับสนุนตามกำลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตามความประสงค์ของแต่ละวัด

Recent post