คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน ประจำปี 2561
May 31, 2018
งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมจัดโครงการ “ห้องสมุดพี่ให้น้องปีที่ 12”
May 31, 2018

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16

ph04

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพเพื่อเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน : มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Health Literacy for Sustainable Development Goal : Humen Resource Development)โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย และนายกสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ไทยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย (สครท.) และศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ผนึกกำลังสร้างคนไทยให้มีความรอบรู้สุขภาพ ภายในงานมีการเสวนา และมีกิจกรรมที่ให้ความรู้อีกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพ โดยเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการที่จะนำความรู้ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งบุคคล ชุมชน และสังคม
งานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 -วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post