ประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2019
May 16, 2018
งานประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561
May 17, 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”

prince1

15 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ หัวหน้าภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จ

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ จัดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition Linking People to Plants through Botanical Art โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพื้นเมืองไทย ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สร้างความตระหนักแก่ประชาคมโลกถึงความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ สร้างความเข้าใจและทำให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในโลก ผ่านการชื่นชมความสวยงามของภาพวาดพฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างศิลปินพฤกษศาสตร์ทั่วโลก และประชาสัมพันธ์ให้การวาดภาพพฤกษศาสตร์เป็นที่รู้จักในวงกว้างในระดับนานาชาติ

นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” กำหนดจัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 3 – 4 ระหว่างวันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2561 โดยครั้งนี้จัดเนื่องใน “วันสากลแห่งพฤกษศิลป์” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมกับนานาชาติรวม 25 ประเทศ มีศิลปินนานาชาติร่วมจัดแสดงกว่า 700 ราย มีภาพร่วมจัดแสดงกว่า 900 ภาพ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2201-5232, 0-2201-5240 sasivimon.swa@mahidol.edu เว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th/scpl

Recent post