อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุม The 3rd PMAC 2019 Preparatory Meeting
May 16, 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”
May 16, 2018

ประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2019

prep4aun1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ  ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ปี 2562 (Preparation for AUN-QA Assessment 2019) จากนั้น เป็นการบรรยาย และ Workshop “Executive Summary for AUN-QA SAR” และ “แผนพัฒนาหลักสูตร (Program Improvement Plan)” โดย รองศาสตราจารย์ชวลิต วงษ์เอก และทีมวิทยากร ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กองพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิด จัดโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน ในรอบการตรวจปี 2019 (พฤษภาคม 2562 – เมษายน 2563)

Recent post