ทีม HOP – วิศวฯ และ ทีม Rehab happy walk – รามา ชนะการแข่งขัน MU-MIT Pitching Day
May 16, 2018
ประชุมปฏิบัติการ Preparation for AUN-QA Assessment 2019
May 16, 2018

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมประชุม The 3rd PMAC 2019 Preparatory Meeting

pmac3

ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม The 3rd PMAC 2019 Preparatory Meeting ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ Montreux สมาพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์กรสำคัญ อาทิ WHO, World Bank, UNAID, JICA, Havard School of Public Health และ Regional WHO โดยเนื้อหาในการประชุมกล่าวถึง โรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ โรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อแม้มีการสัมผัส คลุกคลี หรือมีการสัมผัสกับสารคัดหลั่งต่างๆ หรือ Non-communicable diseases (NCDs) ซึ่งจะเป็นกลุ่มโรคที่ให้ความสำคัญในปี 2019 และในปี 2020 จะเน้นด้าน Innovation to Accelerate UHC Progress รวมถึงการวางแผนสำหรับ PMAC 2020 ด้านเนื้อหาและแนวทาง Site Visit และ Show Cases และการบูรณาการกับ 2nd Universal Health Coverage Forum Conference ซึ่งเป็นการประชุมขององค์กร Universal Health Coverage Partnership ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

Recent post