สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์”
May 16, 2018
พิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬาสังกัดสำนักงานอธิการบดีที่ได้รับเหรียญจาก “มหิดลเกมส์”
May 17, 2018

งานประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

virus3

17 พฤษภาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนไวรัสตัวร้าย ให้กลายเป็นเพื่อน” “Engineering viruses and microbes: turning our foes to friends.” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติแสดงปาฐกถาศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม ครั้งที่ 16 เรื่อง “Deadly viruses: the pale horse of pestilence” และศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์พิบูลนิยม อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการนำเสนองานวิจัยที่มีการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากงานวิจัย มาพัฒนาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ หรือนำผลงานมาใช้ประโยชน์ในด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจรและทันสมัยเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันวิจัยชั้นนำด้านชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพื้นฐานและประยุกต์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาสู่นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมโลก

Recent post